X Bałtycki Festiwal Modelarski

X Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2-4 lipca 2021r.
REGULAMIN FESTIWALU


I.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Termin Festiwalu: 02-04 lipca 2021r.

Miejsce Festiwalu: Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.

Cele festiwalu:

 • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina oraz Regionu,
 • wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun"), Politechnika Koszalińska, PHU ModelMaker.

Finansowanie: Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Koszalin.

Patronat honorowy:

 • Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu,
 • Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
 • Polskie Linie Lotnicze LOT

Patronat medialny:

 • Studio HD Politechnika Koszalińska
 • BalticInfo.pl
 • Tygodnik Koszaliński "MIASTO"


Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

 • Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego X BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora
 • Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 1 lipca 2021r. do godz. 24:00
 • Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Pełny tekst regulaminu do pobrania ze strony: http://modelarstwo.koszalin.pl/images/regulamin_X_BFM.pdf


II.    KLASY FESTIWALOWE


1.    Organizator wprowadza następujące klasy modeli biorących udział w Festiwalu:

A. Modele plastikowe:

•    Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
•    Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
•    Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
•    Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
•    Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
•    Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
•    Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
•    Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
•    SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
•    SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
•    Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
•    Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
•    Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
•    Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
•    Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
•    Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
•    Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
•    Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
•    Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
•    PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
•    Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
•    Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
•    Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
•    Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
•    Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
•    Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
•    OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
•    Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym figurki konne – senior/junior
•    Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
•    Fs - SF i fantasy - figurki bez podziału na rozmiar - senior/junior
•    F-PP - Popiersia bez podziału na skalę - senior/junior
•    F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
•    D – Dioramy/winiety – senior/junior
•    B - Budowle – senior/junior

B. Modele kartonowe

•    Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
•    Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
•    Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
•    SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
•    Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
•    Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
•    PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
•    PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
•    Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
•    Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
•    Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
•    Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
•    BK – Budowle karton – senior/junior
•    WSk - wszystko inne karton - senior/junior

2. Organizator wprowadza także następujące kategorie specjalne:

•    KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
•    KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
•    KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
•    KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
•    FreeS – Free style – senior/junior/młodzik

3.    Za kolekcje uznaje się minimum 3 modele plastikowe lub kartonowe powiązane z sobą tematycznie. Spójność tematyczna kolekcji będzie stanowić jedno z podstawowych kryteriów podczas oceny. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach, organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.

4.    Kategoria Free style obejmuje modele plastikowe i kartonowe, które z przyczyn tematycznych nie mogły być zarejestrowane w kategoriach w pkt 1 A oraz 1 B.

5.    W ramach Festiwalu zostanie przeprowadzony Konkurs Tematyczny „Zimna Wojna”, zwany dalej Konkursem Tematycznym. Organizatorzy wprowadzają następujące zasady jego rozgrywania:

 • W konkursie mogą brać udział modele w dowolnej skali w dwóch kategoriach: P – Plastikowe i K – Kartonowe tematycznie związane z okresem „Zimnej wojny” 1947-1991 i obejmują modele samolotów, pojazdów, okrętów jak i dioramy państw byłego Układu Warszawskiego oraz Paktu Północnoatlantyckiego.
 • W Konkursie Tematycznym nie obowiązują kategorie wiekowe.
 • Modele zgłoszone do Konkursu Tematycznego mogą brać jednocześnie udział w Festiwalu.
 • Oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego dokona Komisja Sędziowska o której mowa w pkt. IV B. Podczas oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego, Komisja Sędziowska będzie brała pod uwagę zarówno jakość wykonania jak i zgodność pracy z tematem Konkursu.
 • W Konkursie Tematycznym nagrodzone zostaną trzy modele w każdej z kategorii, przewidziane są dla nich nagrody rzeczowe.
 • W przypadku zgłoszenia dużej ilości prac, Organizatorzy mogą zdecydować o zmianie puli nagród w Konkursie Tematycznym.
 • W Konkursie Tematycznym mogą brać udział modele, które zdobyły wyróżnienia w poprzednich edycjach Festiwalu
 • Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego X BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora


III.    Grupy wiekowe

Organizator wprowadza następujące  grupy wiekowe:

•    MŁODZIK (M) – do 12 lat
•    JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
•    SENIOR (S) - powyżej 18 lat

IV.     OCENA MODELI

A.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w Festiwalu.
 2. Zgłoszenie modelu lub modeli jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w klauzuli RODO.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach.
 4. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia do niej co najmniej trzech modeli (kolekcji) przez minimum dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem zawierającym imię i nazwisko uczestnika, kategorię oraz nazwę modelu.
 5. Punkt 4 nie dotyczy grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa także przy mniejszej niż wymagana liczbie modeli.
 6. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
 7. Modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie biorą udziału w częściach podlegających ocenie. Modele wykonane przez członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego będą prezentowane na odrębnej wystawie, ukazującej dorobek modelarski tego Organizatora.

B.    KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Organizatorzy powołują Komisję Sędziowską w celu oceny modeli zgłoszonych do Festiwalu oraz Konkursu Tematycznego.
 2. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i zarazem Sędzią Głównym X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w Koszalinie zostaje powołany Wojciech Sokołowski (KPM). Powołuje się także stanowiska Sędziego Technicznego oraz Sędziego Sekretarza.
 3. Wyniki pracy Komisji Sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu protokołem przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 4. Nad stroną formalną prac Komisji Sędziowskiej w zakresie wydania kart startowych, kart oceny i protokołu czuwa Sędzia Sekretarz.
 5. Komisja Sędziowska może wyłonić ze swego grona podkomisje liczące od trzech do pięciu osób celem oceny poszczególnych klas festiwalowych i Konkursu Tematycznego. W skład poszczególnych podkomisji wchodzą modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 6. W skład Komisji Sędziowskiej mogą wejść także inni modelarze - po zgłoszeniu lub zaproszeniu do oceny modeli.
 7. W przypadku opisanym w pkt 6 modelarz nie może brać udziału w ocenie modeli w kategorii, w której ma zgłoszone modele.
 8. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 9. Członkowie Komisji Sędziowskiej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 10. Praca Komisji Sędziowskiej zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.


C.    ZASADY OCENY MODELI

 1. W każdej kategorii festiwalowej, Komisja Sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oceny, zwracając uwagę na:
  • zgodność z oryginałem,
  • jakość wykonania,
  • waloryzacje,
  • samodzielne zmiany i modyfikacje modelu,
  • estetykę malowania.
 2. Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez dany model.
 3. Wyróżnione modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach od 1 do 3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na wyróżnienie, zostaną przydzielone wyróżnienia w liczbie większej niż trzy, bez wskazywania dalszego zajętego miejsca.
 4. W przypadku klas, w których nie będą wystawione minimum trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną im przyznane wyróżnienia bez wskazywania zajętego miejsca.
 5. W przypadku, gdy Komisja Sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) jest możliwe przyznanie ilości wyróżnień mniejszej niż trzy.
 6. Jednocześnie Komisja Sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.


D.    WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RZECZOWE

 1. Uzyskanie wyróżnienia w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych potwierdzane jest dyplomem zawierającym imię i nazwisko osoby wyróżnionej, nazwę modelu oraz oznaczenie klasy festiwalowej lub konkursowej,
 2. Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych otrzymują także medal pamiątkowy, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
 3. Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i konkursowych mogą także otrzymać nagrodę rzeczową, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
 4. Przyznawanie a także sposób przyznawania nagród rzeczowych, Organizator uzależnia od ilości nagród rzeczowych w puli nagród według stanu na datę zakończenia Festiwalu.


E.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić je jako modele wystawowe.
 2. Wyjątek od reguły opisanej w pkt 1 stanowią modele nagrodzone w konkursie online rozegranym w listopadzie 2020r. podczas IX edycji BFM.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac Komisji Sędziowskiej zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. W przypadku zgłoszeń do kategorii młodzik/junior wymagane jest podanie wieku uczestnika, celem możliwości wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna.
 6. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 7. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem należy zgłaszać do Wojciecha Sokołowskiego - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: http://www.modelarstwo.koszalin.pl


V.    Nagrody specjalne i Puchary

 1. Organizator dla najlepszej pracy wyłonionej ze zgłoszonych do Festiwalu przewiduje przyznanie Nagrody Głównej - Pucharu Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But".
 2. Nagroda Główna przyznawana jest wyłącznie przez modelarzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 3. Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród ufundowanych przez współorganizatorów i patronów honorowych:
  • Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzik),
  • Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża we wrześniu 1939r,
  • Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej,
  • Nagroda Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za najlepszy model związany z 1 Armią Wojska Polskiego.
 4. Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez kluby modelarskie, instytucje, sponsorów oraz osoby prywatne.
 5. Wykaz nagród specjalnych o jakich mowa w pkt 4 znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.
 6. Nagrody specjalne o jakich mowa w pkt 5 przyznawane są na podstawie wskazania Fundatora. W przypadku braku możliwości wskazania modelu wyróżnionego przez Fundatora, model nagrodzony wskazuje Komisja Sędziowska.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród specjalnych i pucharów.
 8. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagrody rzeczowe w postaci modeli i akcesoriów modelarskich, które nie zostały przyznane laureatom Festiwalu, zostaną zdeponowane i wejdą do puli nagród kolejnych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.


VI. Harmonogram Festiwalu

Organizator przewiduje następujący harmonogram X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego:

Piątek 02.07.2021
•    17:00 – 20:00 – Przyjmowanie modeli

Sobota 03.07.2021
•    9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
•    13:00 - Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
•    14:00 - Ocena modeli
•    9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
•    20:00 - Spotkanie integracyjne

Niedziela 04.07.2021
•    9:00 - 13:00 - Wystawa pokonkursowa
•    11:00 - Warsztaty "Jak fotografować modele?"
•    12:00 - koncert piosenki harcerskiej - zespół "Bez pośpiechu" z Darłowa
•    13:00 - 13:30 - Czas przeznaczony na pakowanie modeli
•    13:30 - Ceremonia zakończenia Festiwalu
 
VII.    Informacje związane z COVID-19

 • Festiwal może zostać odwołane w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
 • W miejscu rozgrywania Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 • W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk - w sali będą udostępnione środki dezynfekujące.
 • W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami.
 • Ilość osób zwiedzających wystawę będzie limitowana.


VIII.    Klauzula RODO

 1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu ewentualnej organizacji i przeprowadzenia Festiwalu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.


IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zamian w niniejszym regulaminie, w szczególności postanowień dotyczących powołania i składu Komisji Sędziowskiej oraz listy nagród specjalnych.
 2. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

 

X.    NOCLEGI

Organizatorzy umożliwiają zakwaterowanie w akademikach Politechniki Koszalińskiej. Wstępny koszt ok. 50 zł za osobę. Z noclegów można skorzystać nie tylko w okresie trwania festiwalu - jest możliwość wydłużenia czasu pobytu.

Aktualizacja: Wszystkie miejsca noclegowe zostały już zarejestrowane.

 

Załącznik nr 1
Do Regulaminu X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego
w Koszalinie

Wykaz nagród specjalnych:

 • Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego.
 • Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego.
 • Nagroda IPMS Polska za najlepszy model Festiwalu w ocenie Fundatora.
 • Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich za najlepszy model juniorski samolotu w barwach polskich.
 • Nagroda dla najciekawszego modelu juniora od OstFrontModels.
 • Nagroda Rafharta za najlepszy model artylerii w skali 1:72.
 • Nagroda dla Seniora i nagrodę dla Juniora ufundowana przez Artura Wałachowskiego.
 • Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie za najlepszy model związany z obroną przeciwlotniczą.
 • Nagroda od Robitto dla Młodzika za najciekawszy model statku / okrętu.
 • Nagroda ufundowana przez Andrzeja Gazickiego za najlepszy model samolotu rosyjskich sił powietrznych.
 • Nagroda ufundowana przez Andrzeja Gazickiego za najlepszy model współczesnego polskiego czołgu.
 • Nagroda GRH Pancerni '39 za najlepszy model Września 1939r. podczas X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.
 • Nagroda od firmy Usługi Geologiczne Magdalena Tyszecka dla juniora.
 • Nagroda White Stork Miniatures za najciekawszy model w skali 1/72 (dioramy, pojazdy kołowe i gąsienicowe, artyleria).
 • Nagroda Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy "Warmia" Baba Pruska za najlepszy model plastikowy.
 • Nagroda Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy "Warmia" Baba Pruska za najlepszy model kartonowy.
 • Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Grupa Modelarska Valkyria.
 • Nagroda Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
 • Nagroda od strony fejsbukowej Arkady72 dla juniora za najlepszy, zdaniem fundatora, model samolotu w dowolnej skali.
 • Nagroda za najlepszy model w kategorii Pojazdy Szynowe ufundowana przez PKP Intercity.
 • Nagroda dla Seniora ufundowana przez Artura Wałachowskiego.
 • Nagroda dla Juniora ufundowana przez Artura Wałachowskiego.

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy i Partnerzy

 

 

     
           
           
     Miasto Tygodnik Koszaliński logo23
   Sklep Modelarski 24HOBBY      
   

Partnerzy

               

Kluby modelarskie

 

 
       
                 
                 

 

Our website is protected by DMC Firewall!